Risikovurdering

Risikovurdering er en strukturert gjennomgang av hva som kan forårsake skade på mennesker, materiell eller miljø på arbeidsplassen. Risikovurderingen skal gi et utgangspunkt for prioriteringer med hensyn til oppmerksomhet, bruk av ressurser og iverksetting av tiltak som skal redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

Risikovurdering er et styringsverktøy som gjør det mulig å avdekke risiko og målrette innsatsen mot nødvendige og best mulige løsninger. Risikovurdering er derfor et grunnelement for alt forebyggende arbeid innen helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) og blir derfor etterspurt ved alle tilsyn fra myndighetene.

Glåmdal HMS-tjeneste kan bistå med risikovurdering