Vernerunder

Vernerunder bør inngå i bedriftens systematiske HMS arbeidet. 

Under vernerundene foretar vi visuelle befaring i lokalene sammen med bedriften. Vi ser etter potensielle mangler og andre forhold som kan gå utover ansattes sikkerhet, helse og velferd. Tema vil variere med type virksomhet.

Typiske forhold å se på er:

  • branntekniske forhold som brannslukkeutstyr, rømningsveier og rømningsplaner
  • maskiner og utstyr og hvordan disse brukes
  • verneinnretninger og bruk at personlig verneutstyr
  • ventilasjon, inneklima, temperaturforhold
  • ergonomi – tunge løft, tilgang på og bruk av løfteutstyr og hjelpemidler, riktig tilpasset kontorutstyr, mulighet for variasjon m.m.

Vernerunde er observasjonsbefaring i verneområdet, der leder sammen med verneombud skal kontrollere forhold ved det fysiske arbeidsmiljøet. Bedriftshelsetjenesten kan inviteres med på vernerunde etter behov. Vernerunden skal gi enheten grunnlag for utarbeidelse av handlingsplan med prioriteringer og tiltak for forbedring av fysiske HMS-forhold

Kartlegging av fysiske forhold i arbeidsmiljøet og utarbeidelse av handlingsplaner.
Internkontrollforskriften setter krav til alle bedrifter om å gjennomføre systematisk kartlegging av HMS-forhold i virksomheten, samt utarbeide tilhørende handlingsplaner. Vernerunder (også kalt HMS-runde eller HMS-inspeksjon) er en velegnet kartleggingsmetode for å få et godt bilde av det som foregår i egen bedrift. Man kan finne avvik, finne nye risikofaktorer, involvere mange ansatte og skape engasjement i bedriften. Vernerunder oppfyller således flere krav i HMS-lovverket.

Hensikten med en vernerunde er å hente informasjon til bruk i HMS-arbeidet. I forbindelse med risikokartlegging, hvor vi trenger mange typer informasjon for å finne problemer, farer og utfordringer, inngår vernerunder som en viktig del.

Vi kan hjelpe deg og din bedrift med vernerunder